เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

ร่วมสร้างกฎหมายกับไอลอว์
Blognone Bookmark and Share

08 ตุลาคม 2552

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ 9 สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์ 9 Wonders of Wat Pho


9 สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์ 9 Wonders of Wat Pho

by : แม็ก (chaiypoon)
Mail to chaiypoon@gmail.com
IP : (118.172.82.116) - เมื่อ : 29/09/2009 11:35 PM

9 สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์ 9 Wonders of Wat Phoโครงการ Mini Light and Sound เป็น กิจกรรมการแสดงที่เชื่อมโยงกับการนำเสนอแง่มุมทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ ประเพณีกล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยกำหนดจัดขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานที่สำคัญได้ทุกโอกาส ทั้งนี้ วัดพระเชตุวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร จะมีลักษณะพิเศษ คือ นักท่องเที่ยวต้องเดินชมการจัดแสดงและเล่าเรื่องราวเป็นจุด ๆ คล้ายกับการแสดงแสงเสียงที่คาร์นัค ประเทศอียิปต์ (Karnak, Eypt)การจัดแสดง “๙ สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์” ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ พบกัน

๑. มหัศจรรย์พระพุทธไสยาส

๒. มหัศจรรย์ตำราเวชเชตุพน

๓. มหัศจรรย์มหาเจดีย์สี่รัชกาล

๔. มหัศจรรย์ต้นตำนานสงกรานต์ไทย

๕. มหัศจรรย์มรดกโลกวัดโพธิ์

๖. มหัศจรรย์ตำนานยักษ์วัดโพธิ์

๗. มหัศจรรย์ผ่านภาพรัตนโกสินทร์

๘. มหัศจรรย์วิจิตรพระพุทธเทวปฏิมากร

๙. มหัศจรรย์ต้นตำรับนวดแผนไทย

จัดแสดงทุกวัน รอบละไม่เกิน ๕๐ คน จำนวน ๖ รอบ /วัน (๑๘.๐๐ – ๒๐.๓๐ น.) ดังนี้รอบที่ ๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. (ภาษาไทย)

รอบที่ ๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. (ภาษาไทย)

รอบที่ ๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. (ภาษาอังกฤษ)

รอบที่ ๔ เวลา ๑๙.๓๐ น. (ภาษาไทย)

รอบที่ ๕ เวลา ๒๐.๐๐ น.(ภาษาอังกฤษ)

รอบที่ ๖ เวลา ๒๐.๓๐ น.(ภาษาไทย)หมายเหตุ ๑. จำหน่ายบัตรและสำรองบัตรเข้าชมล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒การจำหน่ายบัตรเข้าชม การแสดงเสียงแสง “๙สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์” เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๓๐ น.

- คนไทยบัตรใบละ ๕๐ บาท/คน

หรือ ซื้อบัตร ๑๐ คน แถมฟรี ๑ คน

หรือ ราคาเหมาจ่าย ๕๐ คน/รอบ ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท

- ชาวต่างชาติ บัตรละ ๒๐๐ บาท/คน

หรือ ซื้อบัตร ๑๐ คน แถมฟรี ๑ คน

หรือ ราคาเหมาจ่าย ๕๐ คน/รอบ ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ ๑. นักเรียน/นักศึกษาเข้าชมเป็นหมู่คณะ ชมฟรี โดยมีหนังสือติดต่อประสานงานเป็นกรณีพิเศษได้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

๒. มัคคุเทศก์เข้าชมฟรีสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองบัตรเข้าชม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ – ๒๒๖ ๐๓๓๕, ๐๒ – ๒๒๖ ๐๓๖๙, หรือ โทรสาร ๐๒ – ๒๒๖ ๐๓๗๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

บริการพิเศษ นวดแผนโบราณตำรับวัดโพธิ์ เปิดบริการทุกวัน สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองใช้บริการได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ ๐๒ – ๒๒๑ ๒๙๗๔ กด ๐, ๐๒ – ๒๒๕ ๔๗๗๑ และ ๐๘๔ – ๒๐๖ ๓๕๘๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. จำกัดจำนวน ๔๐ คน/รอบ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. อัตราบริการ ดังนี้

- นวดไทย ๓๐ นาที ราคา ๒๒๐ บาท/ ๑ ชั่วโมง ๓๖๐ บาท

- นวดเท้า ๔๕ นาที ราคา ๓๖๐ บาท

- นวดประคบสมุนไพร ๑ ชั่วโมง ราคา ๔๘๐ บาทข้อห้ามในการนวดเท้า

๑.อยู่ในระหว่างเจ็บป่วย

๒.ช่วงมีประจำเดือน

๓.ระหว่างตั้งครรภ์

๔.หลังรับประทานอาหารน้อยกว่า ๑๕ นาที

**************************************แหล่งข้อมูล :

กองสร้างสรรค์กิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โทร. ๐๒ – ๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๔๓๖๔--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
blog
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.ksmecare.com/docSeminar/520902031848987.pdf
http://www-01.ibm.com/software/th/events/lotusliveevent/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม