เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

ร่วมสร้างกฎหมายกับไอลอว์
Blognone Bookmark and Share

18 กันยายน 2552

ตามโผ! "ทพ.กฤษดา" นั่ง ผจก.สสส.คนใหม่ คุมเงินก้อนบิ๊ก 2 พันล้าน

ตามโผ! “ทพ.กฤษดา” นั่ง ผจก.สสส.คนใหม่ คุมเงินก้อนบิ๊ก 2 พันล้าน
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 18 กันยายน 2552 17:26 น.
ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์
       ไม่พลิก! “มาร์ค” นั่งหัวโต๊ะเคาะผู้จัดการ สสส.คนใหม่ บอร์ดมีมติเอกฉันท์เลือก “ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์” รับตำแหน่งตามคาดหลังโชว์วิสัยทัศน์เข้าตากรรมการ
       

       เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน สสส.เป็นประธานในที่ประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาวาระการสรรหาผู้จัดการกองทุน สสส.คนใหม่ แทนนพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุน สสส.ที่จะหมดวาระลงในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 หลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในวาระที่ 2 ซึ่งตามข้อบังคับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพว่าด้วยการบริหารงาน บุคคล พ.ศ.2547 กำหนดให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อดำเนินการสรรหาผู้จัดการกองทุนคนใหม่ และเสนอให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาแต่งตั้ง ก่อนผู้จัดการกองทุนจะหมดวาระลงไม่น้อยกว่า 90 วัน
       
       นพ.บรรลุ ศิริพานิช ประธานกรรมการสรรหาผู้จัดการกองทุน กล่าวว่า คณะกรรมการสรรหาผู้จัดการกองทุน สสส.ได้รายงานผลการสรรหาให้กับคณะกรรมการกองทุนพิจารณาโดยได้ดำเนินการสรรหา ตามหลักเกณฑ์ของข้อบังคับกองทุน สสส.ทุกประการ ด้วยการประกาศรับสมัครผ่านทางหนังสือพิมพ์และทางเว็บไซต์ ซึ่งพบว่ามีผู้สมัครเข้ามาจำนวน 6 คน และผู้ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 3 คน รวมเป็น 9 คน ซึ่งจากการตรวจสอบคุณสมบัติ พบว่า ล้วนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีคุณสมบัติที่ดี จึงได้นัดหมายให้ผู้สมัครทั้ง 9 คน มาแสดงวิสัยทัศน์ในวันที่ 11-12 กันยายน ที่ผ่านมา แต่พบว่ามีผู้สมัคร 2 คน ไม่สามารถมาได้ จึงใช้วิธีสัมภาษณ์และให้แสดงวิสัยทัศน์ทางโทรศัพท์ภายหลัง
       
       จากนั้นคณะกรรมการสรรหาฯได้ประชุม และลงคะแนนทางลับ พบว่า คณะกรรมการสรรหาฯมีมติเป็นเอกฉันท์ทั้ง 7 คน ลงคะแนนให้กับทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ รองผู้จัดการ สสส.เป็นผู้จัดการกองทุนคนใหม่ จึงเสนอต่อคณะกรรมการกองทุน สสส.พิจารณา ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯเสนอ
       
       สำหรับประวัติของ ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ นั้น เกิดเมื่อวันที่ 14 ส.ค.2508 ปัจจุบันอายุ 44 ปี สำเร็จการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2532 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (Computer Science) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2357 และประกาศนียบัตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับ สูง จากสถาบันพระปกเกล้า ในปี 2552 เคยดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ในเดือนมีนาคม 2550 - มกราคม 2551 และดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน
       
       ทพ.กฤษดา เป็นผู้มีผลงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ด้านซอฟต์แวร์ในงานจุฬาไฮเทค จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัล “นักสุขศึกษาดีเด่นแห่งชาติ ระดับนโยบาย” จากสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการแห่งประเทศไทย การทำงานวิจัยด้านนโยบายสุขภาพให้กับองค์การอนามัยโลก และงานวิจัยด้านนโยบายการเงินให้กับธนาคารโลก
       
       ในด้านประสบการณ์และผลงานการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสังคม ทพ.กฤษดา เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มและร่วมผลักดันการรณรงค์และมาตรการต่างๆ อาทิ “งดเหล้าเข้าพรรษา” และร่วมวางกลยุทธ์ในการสร้างกระแสสังคม เพื่อให้เกิดการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในระหว่างเวลา 05.00-22.00 น.จนประสบผลสำเร็จ
       
       ทั้งยังเป็นผู้สนใจงานด้านเด็กและเยาวชน มีการดำเนินงานในเรื่องนี้หลายด้าน อาทิ การผลักดันให้เกิดเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน เพื่อรณรงค์ลดการบริโภคน้ำตาลในเด็กและเยาวชน และขับเคลื่อนให้เกิดกฎกระทรวง “ห้ามเติมน้ำตาลในนมและอาหารเสริมสำหรับทารก” การผลักดันมาตรการควบคุมการโฆษณาขนม ในรายการโทรทัศน์ (การจัดเรตติ้งรายการโทรทัศน์ โดยกำหนดสัญลักษณ์ เช่น ท, น13, ฉ เพื่อจำแนกประเภทของรายการโทรทัศน์ให้เหมาะสมกับวัยของผู้ชม) การผลักดันมาตรการควบคุมการโฆษณาขนม ในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว การผลักดันการแก้ปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตและเล่นเกมส์ในเด็กและเยาวชนผ่าน มาตรา ได้แก่ การจัดระเบียบร้านเน็ตและเกมส์ การจัดระดับความเหมาะสมของเกมส์ การพัฒนาหลักสูตรการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ในโรงเรียน และการพัฒนากฎหมายเพื่อการดูแลสื่อที่อันตรายสำหรับเด็กและเยาวชน และการจัดทำวาระเด็กและยาวชนแห่งชาติปี 2550-2551
       
       ผลงานในปัจจุบัน คือ การทำงานเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการสนับสนุนป้องกันและควบคุมแก้ปัญหาการระบาด ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และการสนับสนุนให้เกิดนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9520000109292

--
Web link
http://www.cloudbookclub.com/about.htm
http://weblogcamp2009.blogspot.com
http://sundara21.blogspot.com/
http://www.educationatclick.com
http://www.pwdom.com/v1/
http://cloudbookclub.blogspot.com
http://blogok09.blogspot.com
http://thairaptorgroup.com/TRG/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2049

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม