เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

ร่วมสร้างกฎหมายกับไอลอว์
Blognone Bookmark and Share

05 สิงหาคม 2552

งานครอบครัว จ.สุรินทร์ 
From: wanchai boonpracha <wanchai@familynetwork.or.th>
Date: ส.ค. 2, 2009 9:55 หลังเที่ยง
Subject: งานครอบครัว จ.สุรินทร์
To:

"เสียงตามสาย" สร้างสุขภาวะ

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2552  ไทยโพสต์

    ขึ้นชื่อว่า  "สื่อ"  ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  หรือวิทยุ  ล้วนมีทั้งข้อดี  ข้อเสีย

     บริโภคสื่อมากไป  เชื่อแบบไม่รู้อีโหน่อีเหน่  แยกแยะไม่เป็น  ถ้าได้ฟังเรื่องดีก็ดีไป  ถ้าได้ฟังเรื่องร้ายก็ย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพกาย  สุขภาพใจ  ทั้งเรื่องส่วนตัวและสังคม

     ในบรรดาสื่อต่างๆ  เรื่องของวิทยุชุมชนนั้นนับว่าใกล้ตัวผู้คนมากที่สุด  เพราะเป็นการนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้คนในชุมชนมานำเสนอ

     เมื่อเร็วๆ  นี้  ที่จังหวัดสุรินทร์  ก็ได้มีการนำสื่อวิทยุมาใช้สร้างสุขภาวะให้กับครอบครัว

     โครงการวิทยุชุมชนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้เด็กและครอบครัว  จ.สุรินทร์  จัดขึ้นโดยการสนับสนุนของแผนงานสุขภาวะครอบครัว  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)   ด้วยการอบรม  "สื่อวิทยุชุมชนอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"  ณ  ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิพัฒนาอีสาน

     ทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาอาสาสมัครให้มีความรู้ความเข้าใจ  และเกิดเครือข่ายสื่อวิทยุชุมชนอาสาฯ  ที่สามารถบอกเล่าประสบการณ์ของชุมชน  ครอบครัว  และบุคคลต้นแบบอย่างต่อเนื่อง  และใช้กระบวนการสื่อวิทยุชุมชน  เพื่อขยายแนวคิดและสร้างกระแสสังคม  โดยผนึกกำลังของภาคีเครือข่ายวิทยุชุมชน  และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแกนนำของสถานีวิทยุชุมชนต้นแบบ  20  สถานี  ครอบคลุม  17  อำเภอ  ในจังหวัดสุรินทร์  โดยเน้นการใช้บทเรียนและองค์ความรู้สำคัญของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งเป็นเงื่อนไขในการดำเนินงานโครงการ  เพื่อให้เกิดการขยายบทเรียนสู่ชุมชนในวงกว้างทั้งจังหวัด

     จากการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาของชุมชน  ทำให้เกิดบทเรียนที่สำคัญในการพัฒนาครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น   ชุมชนสามารถพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนในการพัฒนาสถาบันครอบครัว  โดยชุมชนร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  ให้สามารถเผชิญกับกระแสสังคมต่างๆ  ได้อย่างมั่นคง 

     หลายชุมชนได้ร่วมพูดคุยกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา  สร้างความรัก  ความผูกพันให้กับครอบครัวที่กำลังเผชิญปัญหา  ลดปมด้อยทางสังคมของเด็กน้อยที่กำลังเติบโต  โดยใช้ความสัมพันธ์ในสายเครือญาติในชุมชน  ดูแลครอบครัวที่ยังเป็นปัญหา 

     การพัฒนาครอบครัวอย่างยั่งยืน  จึงไม่ใช่การพัฒนาครอบครัวของตนเองให้มีความสุขแต่เพียงอย่างเดียว  หากแต่ทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันดูแล  เผื่อแผ่ความสุขไปสู่ครอบครัวอื่นๆ  เพราะทุกคนในชุมชนได้ช่วยกันดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด  เสมือนครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนในชุมชนล้วนเป็นสมาชิกอยู่ในครอบครัวเดียวกัน  จะช่วยให้สามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ  จึงเป็นวิธีการที่สำคัญที่ชุมชนสามารถจัดการกับปัญหาเหล่านั้น  และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัว

     ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินงานสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  มีพื้นที่และช่องทางการสื่อสารเพื่อขยายบทเรียนประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงในพื้นที่กับสังคมกว้างขวาง  และเพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน   ได้ร่วมเรียนรู้และนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้กับชุมชนอื่นที่มีความสนใจ   จึงจัดทำ  "โครงการวิทยุชุมชนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้เด็กและครอบครัว  จังหวัดสุรินทร์"  ขึ้น

     เพราะวิทยุชุมชนทำให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  จากชุมชนหนึ่งไปสู่ชุมชนหนึ่ง  ผลิตโดยชุมชนเพื่อชุมชน  และเป็นเครือข่ายกลไกที่อาสาสมัครที่ทำงานสื่อสารมวลชนเพื่อสาธารณชน  และเป็นเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้เด็กและครอบครัวในพื้นที่ต่อไป

     คุณธีรศักดิ์  เลี่ยมดี  ประธานชมรมวิทยุชุมชนจังหวัดสุรินทร์  เล่าว่า  นอกจากเราจะใช้สื่อวิทยุในการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ   ของครอบครัวแล้ว  ทางโครงการฯ  ยังพัฒนานักจัดรายการจากคนในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วม  ฝึกให้น้องๆ  ที่อยู่ในพื้นที่  หรือชาวบ้านได้มาจัดรายการ   เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆ  และเปิดสายให้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ฟังในพื้นที่  ช่วยกันตอบปัญหาเรื่องการทำมาหากิน  อาชีพ  ศิลปวัฒนธรรม

     ที่สำคัญได้เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  เป็นเวทีสำหรับเยาวชนได้แสดงออก  พ่อแม่  ผู้ปกครองมีโอกาสได้ติดตามรับฟัง  บางครั้งก็มีพ่อแม่มาร่วมจัดรายการด้วย  ทำให้ครอบครัวมีความผูกพันมากขึ้น 

     นายวันชัย  บุญประชา  ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะครอบครัว  สสส.  เล่าถึงทิศทางการพัฒนาเด็กและครอบครัวกับสื่อสาธารณะว่า   สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้เด็กเข้มแข็งและป้องกันภัยจากภายนอกได้คือ  ครอบครัว  เราจึงต้องปกป้องครอบครัวโดยการหยุดความทุกข์  และสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัว  และพื้นที่ที่จะสามารถนำไปสู่การรับรู้ของครอบครัวคือ  สื่อ  ซึ่งจะเป็นตัวนำพาความรู้   การเรียนรู้สู่ครอบครัวไทย  สื่อมีหน้าที่ในการรวบรวมนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัว  ตัวอย่างครอบครัวดีๆ  นำเสนอให้เป็นแบบอย่างต่อครอบครัวในสังคม  เพราะพลังสื่อสามารถเข้าถึงครอบครัวและเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างกว้างขวาง

     อย่างที่บอกแล้วว่า   การใช้สื่อมีทั้งคุณ  ทั้งโทษ  แต่ถ้าหากใครมองเห็นการณ์ไกล  นำสื่อมาใช้ในด้านบวก  สังคมก็จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่  อย่างเช่นกรณีตัวอย่างของวิทยุชุมชน

สุรินทร์ที่ดำเนินการอยู่นี้.


--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.parent-youth.net
http://www.familynetwork.or.th
http://www.tzuchithailand.org
http://www.presscouncil.or.th
http://ilaw.or.th
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://icann-ncuc.ning.com
http://dbd-52.hi5.com
http://www.webmaster.or.th
http://www.thailandshowtime.com/2009

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม