เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

ร่วมสร้างกฎหมายกับไอลอว์
Blognone Bookmark and Share

01 สิงหาคม 2552

โพลชี้คนไทยเมินจดหมายหันใช้โทรศัพท์

โพลชี้คนไทยเมินจดหมายหันใช้โทรศัพท์

Pic_23500

ศรีปทุมโพลสำรวจพบในปัจจุบันคนไทยใช้โทรศัพท์สื่อสารถึงกันมากที่สุด ส่วนจดหมายนิยมใช้เพื่อการทำงาน-มีความจำเป็น สาเหตุหลักเพราะความล่าช้า...

นางสาวปรียากร หวังมหาพร ผู้อํานวยการสํานักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าววันนี้ (1 ส.ค.) ถึงผลการสํารวจผล “ศรีปทุมโพล” หัวข้อ “การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการสื่อสารโดยจดหมายในปัจจุบัน” เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 4 ส.ค.ของทุกปี จากกลุ่มตัวอย่าง 3,000 คน ในเขตกรุงเทพฯ พบว่า ปัจจุ บันประชาชนสื่อสารโดยโทรศัพท์มากที่สุดร้อยละ 87.40 รองลงมา คือ อีเมล์ร้อยละ 11.17 และจดหมาย ร้อยละ 1.43 แต่สิ่งที่น่าพิจารณา คือ ประชาชนไม่ได้เขียนจดหมายเลยถึงร้อยละ 60.67 ส่วนคนที่เขียนประจํา/บ่อย มีเพียงร้อยละ 2.57 ส่วนความสำคัญของการเขียนจดหมายพบว่า คนไทยคิดว่าการเขียนจดหมายหากันยังมีความ สําคัญอยู่ร้อยละ 64.40 และคิดว่าไม่สําคัญร้อยละ 35.60

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวต่อว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.96 ใช้จดหมาย เพื่องาน รองลงมา คือ มีความจําเป็นต้องใช้ร้อยละ 34.61 ใช้เพื่อบอกความรู้สึกร้อยละ 17.80 และใช้สื่อสารภายในครอบ ครัว ร้อยละ 7.63 ส่วนสาเหตุที่ทําให้ประชาชนสื่อสารด้วยจดหมายน้อยลง คือ ช้า ร้อยละ 57.67 รองลงมา คือ ลําบาก เช่น การหาซื้อซอง แสตมป์ ร้อยละ 21.23 ไปรษณีย์อยู่ไกล ไม่สะดวก ร้อยละ 16.73 และเสีย ค่าใช้จ่าย ร้อยละ 4.37 อย่างไรก็ตาม ในทัศนคติของประชาชนเห็นว่าบุคคลที่จําเป็นต้องใช้จดหมายอยู่ ส่วนใหญ่ คือ ในกลุ่ม ผู้สูงอายุ ร้อยละ 40.29 รองลงมา คือ ในกลุ่มผู้ใหญ่ / วัยทํางาน ร้อยละ 33.67, เด็กนักเรียน ร้อยละ 15.37 และ นิสิต / นักศึกษา ร้อยละ 8.87

ด้านนายวิชิต อู่อ้น ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนสื่อสารโดยโทรศัพท์เป็นจํานวนมากถึงร้อยละ 87.40 แต่จดหมายในปัจจุบันมีคนใช้เพียง ร้อยละ 1.43 สื่อให้เห็นว่าในปัจจุบันประชาชนใช้จดหมายในการสื่อสารน้อยลงอย่างมาก และยังพบว่าประชาชน ส่วนใหญ่ไม่ได้เขียนจดหมายเลย โดยคนที่ยังใช้จดหมายอยู่จะใช้จดหมายเพื่องาน และมีความจําเป็นต้องใช้ซึ่งสาเหตุที่ทําให้ประชาชนสื่อสารด้วยจดหมายน้อยลง สาเหตุหลัก คือ ช้า และลําบากในการหาซื้อซองแสตมป์ไปรษณีย์อยู่ไกล และไม่สะดวก

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวต่อว่า ในทัศนคติของประชาชนเห็นว่า คนที่จําเป็นต้องใช้จดหมายอยู่ ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ และ ผู้ใหญ่วัยทํางาน แสดงให้เห็นว่าการสื่อสารในปัจจุบันต้องการความรวดเร็ว ความสะดวก และความทันสมัย ดังนั้น ควรแก้ไขจากสาเหตุที่ทํา ให้ประชาชนสื่อสารด้วยจดหมายน้อยลง คือ ช้า และลําบาก เช่น การหาซื้อซองแสตมป์ ไปรษณีย์อยู่ ไกล ไม่สะดวก เพราะประเด็นเหล่านี้ ทําให้ประชาชนสื่อสารด้วยจดหมายลดลงทั้งหมดรวม ร้อย ละ 95.63 หากแก้ปัญหาเกี่ยวกับ ความไม่สะดวก ในการส่งจดหมายได้ จะทําให้ประชาชนหันมาให้ ความสนใจกับการสื่อสารด้วยจดหมายมากขึ้น และเพิ่มความทันสมัย เพื่อกระจายการใช้จดหมายในทุก ช่วงกลุ่มอายุ

http://www.thairath.co.th/content/edu/23500

--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.parent-youth.net
http://www.familynetwork.or.th
http://www.tzuchithailand.org
http://www.presscouncil.or.th
http://ilaw.or.th
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://icann-ncuc.ning.com
http://dbd-52.hi5.com
http://www.webmaster.or.th
http://www.thailandshowtime.com/2009

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม