เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

ร่วมสร้างกฎหมายกับไอลอว์
Blognone Bookmark and Share

28 มิถุนายน 2552

การประกวด CSR Plan Competition หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีให้แก่ชุมชน”Please visit my blog.Thank you so much.
http://www.sanamluang.bloggang.com
http://tham-manamai.blogspot.com
จัดการประกวด CSR Plan Competition หัวข้อ "ความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีให้แก่ชุมชน"
by : มูลนิธิรักษ์ไทย
IP : (124.120.156.60) - เมื่อ : 12/06/2009 11:30 AM

มูลนิธิรักษ์ไทย องค์กรพัฒนาท้องถิ่น ที่ทำงานด้านการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เข้าถึงยาก จัดการประกวด CSR Plan Competition หัวข้อ "ความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีให้แก่ชุมชน" ภายใต้โครงการ Raks Thai Young Market Awards I ชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์จริงของการประกวดแผนงานด้านการตลาด และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในด้านการช่วยเหลือสังคมในชุมชนด้อยโอกาสและห่างไกลความเจริญ โดยโครงการฯ ดังกล่าว จะรับสมัครทีมนิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ

*****************************************

CSR Plan Competition
หัวข้อ "ความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีให้แก่ชุมชน"
ภายใต้โครงการ Raks Thai Young Market Awards I


ในสภาวะการแข่งขันทางการตลาดที่มีมากขึ้นทั่วโลกในปัจจุบัน หลายองค์กรจึงหันมาใส่ใจกับความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) มากกว่าการแข่งขันทางธุรกิจ หรือมุ่งแต่ผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว หากแต่การมองเห็นคุณค่าของกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมพร้อมกับการลงมือทำอย่างต่อเนื่องนั้น ถือได้ว่าเป็นความรับผิดชอบที่ควรมีต่อสังคม ทำให้ประชาชนและสังคมเชื่อมั่นในการดำเนินกิจกรรม และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินงานต่อไป

มูลนิธิรักษ์ไทย องค์กรพัฒนาเอกชน ที่ทำงานด้านการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เข้าถึงยากและในหลายโครงการ อาทิ โครงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ โครงการส่งเสริมอาชีพ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และโครงการส่งเสริมการศึกษาสำหรับเยาวชน ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ทางการศึกษา โดยเฉพาะการวางแผนงานในด้านการพัฒนาและช่วยเหลือสังคม ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ จึงได้จัด การประกวด CSR Plan Competition หัวข้อ "ความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีให้แก่ชุมชน" ภายใต้โครงการ Raks Thai Young Market Awards I โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์จริงของการประกวดแผนงานด้านการตลาด และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในด้านการช่วยเหลือสังคมในชุมชนด้อยโอกาสและห่างไกลความเจริญ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาใช้ความรู้ความสามารถด้านการวางแผนงานทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เผยแพร่สู่สาธารณชน และสามารถนำแผนงานไปใช้ประโยชน์ได้จริงในอนาคต

2. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและศักยภาพของตนเองอย่าง สร้างสรรค์

3. เพื่อให้นิสิตนักศึกษามีโอกาสเข้าถึง และสัมผัสวิถีการดำเนินชีวิตของชาวบ้านกลุ่มรากหญ้า ทั้งทางด้าน การพัฒนาตนเองและชีวิตความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน

4. เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชนในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการช่วยเหลือชุมชนใน พื้นที่ห่างไกล

กลุ่มเป้าหมาย: นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา

ระยะเวลา: เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2552

ประเด็นหลัก/เนื้อหาการประกวด

1. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ภาวะโลกร้อน
2. โครงการส่งเสริมอาชีพในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ

หลักเกณฑ์และระเบียบการแข่งขัน

1. ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด

• นิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่หรือกำลังเตรียมตัวเข้าศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี และเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ สนใจงานด้านการพัฒนา
• สมัครเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 5 คน กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ไม่จำกัดสาขาและคณะ (สมาชิกในกลุ่มต้องมาจากสถาบันเดียวกัน แต่สามารถอยู่ต่างคณะกันได้) ทุกทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ให้การรับรอง

2. วิธีการส่งใบสมัคร

• สามารถติดต่อรับใบสมัครได้ที่
o ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มูลนิธิรักษ์ไทย กรุงเทพฯ
o กองงานกิจการนิสิตนักศึกษา / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
o ภาควิชาคณะนิเทศศาสตร์ / ภาควิชาบริหารธุรกิจ ทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
หรือสามารถโหลดใบสมัครได้ที่ www.raksthai.org

• ส่งใบสมัครการประกวด CSR Plan พร้อมหลักฐานของผู้สมัครทุกท่าน ดังนี้
o รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
o สำเนาบัตรประจำตัวนิสิตนักศึกษา / สำเนาบัตรประชาชน
o เอกสารรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม

• จัดส่งด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2552** ได้ที่

o ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มูลนิธิรักษ์ไทย
เลขที่ 185 ถนนประดิพัทธ์ ซอยประดิพัทธ์ 6, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2265-6833, 0-2265-6854, 0-2265-6852
หรือ 0-2265-6888
โทรสาร 0-2271-4467

จัดส่งทาง E-mail: raksthai.pr@gmail.com Siriporn@raksthai.org Choochat@raksthai.org
การส่งผลงาน

• ส่งผลงานบนแผ่น VCD/DVD (Slide Presentation / PowerPoint ภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหวหรืออื่นๆ) พร้อมเอกสารบรรยายประกอบ ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552**

รายละเอียดแผนงาน CSR ที่ส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย

1. บทสรุปและเนื้อหาแผนงานทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
2. การกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ทางการตลาด
3. การวางแผนด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการใช้ช่องทางการสื่อสาร
4. สถานการณ์ปัจจุบันที่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชน/พื้นที่เป้าหมาย
5. รายละเอียดงานในภาคปฏิบัติ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
6. ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่สามารถดำเนินกิจกรรม CSR ได้
7. ผลที่คาดว่าชุมชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนจะได้รับประโยชน์
8. ประมาณการงบประมาณ


กำหนดการ (วันเวลาเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

• 1-19 มิถุนายน 2552 ส่งใบสมัคร
• 25 มิถุนายน 2552 ปฐมนิเทศนักศึกษา
• 22 กรกฏาคม 2552 ส่งผลงานพร้อมเอกสารประกอบ
• 14 สิงหาคม 2552 ปฐมนิเทศ 10 ทีมสุดท้าย
• 3 กันยายน 2552 งานประกวดรอบชิงชนะเลิศ

หมายเหตุ: ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ต้องมานำเสนอผลงานของตนเองต่อคณะกรรมการ โดยจัดเตรียมเอกสาร และสิ่งของที่ต้องใช้ในการนำเสนอต่อคณะกรรมการให้เรียบร้อย ในวันงานรอบชิงชนะเลิศ

การตัดสินการให้คะแนนมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
1. การวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย 20%
2. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมภาพลักษณ์/แบรนด์ 20%
3. ความสมบูรณ์ของแผนการตลาดและกลยุทธ์ 20%
4. ประโยชน์ที่ชุมชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนได้รับประโยชน์ 20%
5. ความเป็นไปได้ในการนำแผนไปใช้ในปัจจุบัน 10%
6. ความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคการนำเสนอ 10%

เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด
• แผนงานที่ส่งเข้าประกวดต้องสามารถใช้ได้จริงในสภาวะปัจจุบัน
• แผนงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเกิดขึ้นจากแนวคิดของกลุ่ม ห้ามไม่ให้ลอกเลียนแบบบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
• เนื้อหาต้องไม่นำเสนอในรูปแบบของการเสียดสี ล้อเลียน ศาสนา และวัฒนธรรม
• ทุกทีมต้องเข้ารับฟังข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในวันปฐมนิเทศการประกวดผลงาน
• คณะกรรมขอสงวนสิทธิ์ผลงานที่เข้ารอบ 10 ทีม สุดท้าย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมและชุมชนต่อไป
• แผนงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิรักษ์ไทย และสามารถนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

ประเภทรางวัล แบ่งรางวัลเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มูลนิธิรักษ์ไทย
185 ถนนประดิพัทธ์ ซอยประดิพัทธ์ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2265-6852, 0-2265-6854, 0-2265-6833

หรือ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและโหลดใบสมัครได้ที่ www.raksthai.org
What can you do with the new Windows Live? Find out

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ผู้ติดตาม