เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

ร่วมสร้างกฎหมายกับไอลอว์
Blognone Bookmark and Share

17 มิถุนายน 2552

สสว. บริการทำร้านค้าออนไลน์ผ่านระบบ e-Market Place ฟรี!!! 
From: สสว. <jintana@sme.go.th>
Date: มิ.ย. 15, 2009 8:17 ก่อนเที่ยง
Subject: สสว. บริการทำร้านค้าออนไลน์ผ่านระบบ e-Market Place ฟรี!!!
To: 

เรื่อง (Subject) :  สสว. บริการทำร้านค้าออนไลน์ผ่านระบบ e-Market Place ฟรี!!!
เรียน สมาชิก สสว.

 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอเรียนเชิญสมาชิก สสว. ประเภทสถานประกอบการ เข้าร่วมการจัดทำร้านค้าออนไลน์ผ่านระบบ e-Market Place โดย สสว. มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้สมาชิก สสว. ได้รับโอกาสเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของตน อันจะนำไปสู่การประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจต่อไป

ทั้งนี้ การให้บริการจัดทำร้านค้าออนไลน์ผ่านระบบ e-Market Place ดังกล่าว จะเป็นการให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และสมาชิก สสว. สามารถสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนา หน้าเว็บเพื่อให้การโฆษณาสินค้าและบริการของตนมีความทันสมัยได้ตลอดเวลา

รายละเอียดการให้บริการจัดทำร้านค้าออนไลน์ผ่านระบบ e-Market Place

 1. สมาชิก สสว. ที่จะได้รับบริการครั้งนี้ จะต้องเป็นสถานประกอบการที่กำลังดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
 2. เอกสารประกอบการจัดทำร้านค้าออนไลน์ฯ
  • รูปภาพสินค้า (ต้องเป็นไฟล์ .jpg และมีขนาดไม่เกินรูปละ 500 KB) จำนวนไม่เกิน 5 รูป
  • รายละเอียดกิจการและสินค้า ที่จะประชาสัมพันธ์ผ่านร้านค้าออนไลน์ฯ เช่น ประวัติความเป็นมาของกิจการ, ข้อมูลและรายละเอียดของสินค้า เป็นต้น
  • กรณีสถานประกอบการ มีการจดทะเบียนนิติบุคคล จะต้องมีเอกสารประกอบด้วย สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตรายางและลงนามรับรองสำเนา
  • กรณีสถานประกอบการ ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล จะต้องมีเอกสารประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนา
 3. โปรดจัดส่งข้อมูลและเอกสาร ไปที่

  คุณพิชิต เดชอุ้ม
  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
  เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ชั้น 15 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


  (โดยทำข้อมูลลงแผ่นซีดี) เมื่อเจ้าหน้าที่สสว. ได้รับข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว จะดำเนินการติดต่อกลับไปยังท่าน ภายใน 2 สัปดาห์
  สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริการจัดทำร้านค้าออนไลน์ผ่านระบบ e-Market Place ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของสมาชิก สสว. ต่อไป

หมายเหตุ

 • หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณพิชิต เดชอุ้ม โทร. 0-2278-8800 ต่อ 469, 318
 • สำหรับเอกสารประกอบการจัดทำและเปิดร้านค้าออนไลน์ผ่านระบบ e-Market Place นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อการพิจารณาความน่าเชื่อถือหรือเป็นหลักฐานการดำเนินธุรกิจของสมาชิก สสว. เท่านั้น โดยสำนักงานฯ และผู้แทนสำนักงานฯ จะไม่นำไปใช้ในกิจกรรมอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • การให้บริการจัดทำร้านค้าออนไลน์ฯ ครั้งนี้ มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 เท่านั้น (ส่วนการเผยแพร่ผ่าน Website จะนำขึ้นเผยแพร่ตลอดไป)
 • หากมีสถานประกอบการอื่นใดที่ท่านรู้จักและแนะนำมารับบริการดังกล่าวเพิ่มเติม โปรดแจ้งให้สถานประกอบการนั้น ๆ ได้สมัครเป็นสมาชิก สสว. ก่อน จึงจะได้รับบริการดังกล่าวได้

 

แจ้งข่าวสารโดย :  ศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยี
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ผู้ติดตาม